Gemeenteraad

Zittingsdatum: 17/06/2020 20:00

Videoconferentie of grote zaal
 •  
  Mededelingen
  • Open gedeelte van de zitting
   • 2020_GR_00085 - Notulen van de Gemeenteraad van 13 mei 2020. - Keuring
   • 2020_GR_00038 - Rapport klachtenbehandeling 2019. - Kennisneming
   • 2020_GR_00072 - Rapport organisatiebeheersing 2019. - Kennisneming
   • 2020_GR_00091 - Jaarrekening 2019 van het AGB - verdaging. - Keuring
   • 2020_GR_00079 - Jaarverslag en jaarrekening werkjaar 2019 EVA Breugelhoeve vzw. - Keuring
   • 2020_GR_00069 - Nolimpark: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van 18 juni 2020. - Keuring
   • 2020_GR_00061 - Limburg.net: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van 24 juni 2020. - Keuring
   • 2020_GR_00076 - VitaS: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van 24 juni 2020. - Keuring
   • 2020_GR_00062 - Cipal: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene vergadering van 25 juni 2020. - Keuring
   • 2020_GR_00063 - Vzw Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling (Lisro): aanduiding afvaardiging in de Raad van Bestuur. - Keuring
   • 2020_GR_00067 - Wijzigen van een gemeenteweg (buurtweg nr. 1) ter hoogte van Burkel 68 (VVO2020/0021). - Keuring
   • 2020_GR_00082 - Opheffing buurtweg 154 (VVO2020/0072). - Keuring
   • 2020_GR_00083 - Wijziging rooilijn, Binnenhofweg (VVO2020/0060). - Keuring
   • 2020_GR_00081 - Verkaveling Spijbelveld (Agnetendal Extramuros). Keuring van het wegtracé en toekenning van de straatnaam (VVO2020/0048). - Keuring
   • 2020_GR_00084 - Grondverwerving Overes. Grondafstand, Meeuwerbaan 135A (VVO2020/0058). - Keuring
   • 2020_GR_00078 - EFRO subsidie mobipunt Wijchmaal, goedkeuring cofinanciering. - Keuring
   • 2020_GR_00073 - Aanvraag van Kinderdagverblijf Pinnochio voor bijkomende subsidie van 50.000 euro. - Keuring
   • 2020_GR_00086 - Bekrachtiging van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 5 juni 2020 betreffende bijzondere aanpassing van huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang. - Keuring
   • 2020_GR_00060 - Afkoppeling Waubergerdijk. Lastvoorwaarden en wijze van gunning. - Keuring
   • 2020_GR_00071 - Overeenkomst tussen de Stad Peer en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Keuring
   • 2020_GR_00077 - Procedure marktbevraging voor het aangaan van kredieten ter financiering van het bestuur. - Keuring
   • 2020_GR_00070 - Verpachting jachtrecht - voorwaarden openbare aanbesteding en ontwerpovereenkomst. - Keuring
   • 2020_GR_00080 - Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland - PDPO III - goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2019. - Keuring
   • 2020_GR_00087 - Toegevoegd agendapunt door onafhankelijk raadslid Peter Smeets: Aanpassen verkeerssituatie in het centrum van Peer om de economische gevolgen van de de gezondheidsrisico's verbonden aan het coronavirus te milderen. - Keuring
   • 2020_GR_00088 - Toegevoegd agendapunt door onafhankelijk raadslid Peter Smeets: Huren en tijdelijk ter beschikking stellen van leegstaande handelspanden in het centrum van Peer aan Peerse ondernemers. - Keuring
   • 2020_GR_00089 - Toegevoegd agendapunt door fractie Appel: Toelage aan 'Ondernemers voor een warm België'. - Keuring
   • 2020_GR_00090 - Toegevoegd agendapunt door fractie Appel: Water opvangen van bouwwerven/bedrijven en ter beschikking stellen aan landbouwers. - Keuring